Deze site is niet geschikt voor Internet Explorer 8 of lager. Upgrade of pas uw browser aan.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen u daarom graag informeren over ons privacy beleid. Onderstaande informatie is van toepassing op:

 • Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V.
 • Verstegen accountants en adviseurs B.V.
 • Verstegen HRM B.V.
 • Verstegen Corporate Finance B.V.
 • Verstegen Forensics B.V.

Wat doen wij?

Wij verzorgen een breed scala aan (financiële) dienstverlening. Op deze website kunt u daar meer over vinden. Voor het grootste deel van onze werkzaamheden geldt dat wij de (verwerkings)verantwoordelijke zijn. Dit betekent dat wij, uiteraard in overleg met u, het doel en de middelen van de verwerking bepalen. Voor sommige van onze werkzaamheden zijn wij evenwel de verwerker en handelen wij in opdracht van de verantwoordelijke. De verantwoordelijke heeft in dat geval de zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens. Als wij optreden als verwerker is op deze werkzaamheden onze verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze is ook via onze website beschikbaar (link).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens, omdat wij onze diensten anders niet goed kunnen verrichten. Dit betekent ook dat als u geen persoonsgegevens verstrekt, wij onze diensten niet kunnen uitvoeren. Voor ons zijn persoonsgegevens nooit een doel op zichzelf, maar altijd een middel om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Onze verwerking van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • Wij hebben toestemming ontvangen van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze overeenkomst zal nooit gericht zijn op het verwerken van persoonsgegevens, maar altijd een ander doel hebben.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de uitvoering van de verschillende belastingwetten).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (initialen, achternaam)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Gegevens ID-bewijs
 • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
 • Overige persoonsgegevens die actief aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via akten, correspondentie of telefonisch

Wij kunnen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

 • Godsdienst of levensovertuiging (als wij bijvoorbeeld uw giften zien)
 • Politieke voorkeur (als wij bijvoorbeeld via uw bankgegevens uw lidmaatschap van een politieke partij zien)
 • Lidmaatschap vakbond (als wij bijvoorbeeld de loonadministratie verzorgen)
 • Gezondheid (als wij bijvoorbeeld ziektekosten in uw aangifte inkomstenbelasting verwerken)
 • Strafrechtelijk verleden (als wij bijvoorbeeld als Verstegen Forensics B.V. specifiek forensisch onderzoek moeten verrichten)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (als wij bijvoorbeeld de gegevens van uw kinderen ontvangen)
 • Burgerservicenummer (BSN)

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van zeven jaar, omdat dit de wettelijke bewaarplicht is voor veel financiële en fiscale documenten. Indien de overeenkomst wordt beëindigd dan wel indien u een rechtsgeldig beroep doet op één van uw privacy rechten (zie hieronder) wordt deze bewaartermijn verkort. Indien er andere wetten zijn die een kortere of langere bewaarplicht voorschrijven (bijvoorbeeld inzake personeelsgegevens) dan zal deze afwijkende bewaartermijn worden gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan wel wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen wij uw gegevens met derden delen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het indienen van een aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst of het doorgeven van bepaalde gegevens aan het pensioenfonds. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe zit het met de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik vragen wij u direct contact met ons op te nemen.

Geen geautomatiseerde besluiten en geen ‘profiling’

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u of anderen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) naar kijkt. Daarnaast doen wij niet aan het zogenoemde ‘profiling’. Dit is het indelen van mensen in bepaalde groepen om daarmee het gedrag van mensen te voorspellen.

Welke privacy rechten heeft u?

Als betrokkene, degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, heeft u verschillende rechten die zien op uw privacy. De belangrijkste zijn:

 • Het recht op inzage. Dit is uw recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit is uw recht om minder persoonsgegevens door ons te laten verwerken.
 • Het recht op bezwaar. Dit is uw recht om bezwaar te maken op onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op vergetelheid. Dit is uw recht om door ons ‘vergeten’ te worden, hetgeen betekent dat wij al uw persoonsgegevens wissen.
 • Het recht op dataportabiliteit (of gegevensoverdracht). Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Voor een nadere toelichting op deze en andere privacy rechten verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over uw privacy rechten of een specifiek verzoek wilt indienen dan kunt u dat doen via info@verstegenaccountants.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen (078-648 15 55) of ons een brief sturen (Postbus 574, 3300 AN Dordrecht).

Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2024 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Rebellion Monkey