Het coronavirus en de gevolgen voor ondernemers en de zorgsector

Voor ondernemers: lees verder

Juridische vragen en antwoorden voor de zorg: lees hier verder (Ten Holter Noordam Advocaten)

In dit blog worden de crisismaatregelen uiteengezet waar ondernemers in moeilijkheden als gevolg van het coronavirus een beroep op kunnen doen. Het coronavirus en de maatregelen die momenteel worden genomen ontwikkelen zich per dag. Deze blog is bijgewerkt op 20 maart 2020.

1. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en intrekking Werktijdverkorting

De regeling voor Werktijdverkorting is per direct ingetrokken. Hiervoor in de plaats wordt het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV werken op dit moment deze regeling uit. Daardoor zijn op dit moment slechts de contouren van de regeling bekend. Er kunnen dus nog geen verzoeken om toepassing van deze regeling worden ingediend.

Op basis van hetgeen nu bekend is wordt het NOW als volgt vormgegeven:

 • Het NOW geeft recht op een tegemoetkoming in de loonkosten: werkgevers worden voor een deel van de loonkosten gecompenseerd. Het loon van de werknemers wordt door de werkgevers volledig doorbetaald.
 • De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de omzetdaling: als een werkgever een omzetverlies van tenminste 20% verwacht, kan een beroep worden gedaan op de regeling. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de mate van omzetverlies. Als de omzet bijvoorbeeld volledig wegvalt (100%) bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonkosten, terwijl de tegemoetkoming 45% van de loonkosten bedraagt als de omzet gehalveerd wordt (50%).
 • De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden: na afloop van deze periode kan de tegemoetkoming éénmalig worden verlengd met 3 maanden, eventueel onder nadere voorwaarden. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en kan dus met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
 • Werkgever mag geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen: hieraan moet de werkgever zich bij de aanvraag committeren. Dit verbod geldt voor de gehele periode waarvoor de tegemoetkoming wordt ontvangen.
 • De tegemoetkoming geldt voor werknemers met een vast en flexibel contract: werknemers mogen volledig blijven doorwerken, ook flexibele arbeidskrachten. De arbeidstijd hoeft dus niet te worden ingekort.
 • UWV betaalt een voorschot uit: werkgevers kunnen het UWV verzoeken om een voorschot uit te betalen ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt achteraf plaats. Indien achteraf blijkt dat de loonsom is gedaald, bijvoorbeeld door ontslag of door het niet oproepen van flexibele arbeidskrachten, vindt correctie van de tegemoetkoming plaats.
 • Reeds ingediende aanvragen voor Werktijdverkorting worden behandeld als aanvraag voor de tegemoetkoming op grond van de NOW: wel zal aanvullende informatie worden opgevraagd.

Aangezien de regeling op dit moment uitgewerkt wordt, is nog veel onduidelijk en moeten wij wachten tot de definitieve regeling is gepubliceerd. Pas dan kunnen we de regeling volledig overzien en verzoeken worden ingediend. In de tussentijd kunnen wij uiteraard wel vragen over deze regeling beantwoorden.

Onze collega’s Elsbeth van Schoonhoven, Deanne Mertens, Lisette Nieuwstraten en Ella de Rooij kunnen helpen bij het indienen van een verzoek op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

2. Uitstel van betaling belastingen

Ondernemingen kunnen de Belastingdienst per brief verzoeken om bijzonder uitstel van betaling als sprake is van betalingsproblemen als gevolg van het coronavirus. In de brief moet aangegeven worden dat de onderneming in betalingsproblemen is gekomen door de uitbraak van corona. Uitstel van betaling is mogelijk voor de verschuldigde inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Zodra het verzoek om uitstel is ontvangen zet de Belastingdienst de invordering stil. Zodoende hebben ondernemingen direct uitstel van betaling en wel voor de duur van 3 maanden. Als een onderneming meer dan 3 maanden uitstel wenst is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door het coronavirus. Welke informatie hiervoor moet worden aangeleverd is nog niet duidelijk.

Diverse aandachtspunten:

 • Verzuimboetes wegens het niet (tijdig) betalen worden niet opgelegd: mocht toch een verzuimboete worden opgelegd dan zal dit worden teruggedraaid.
 • Melding betalingsonmacht is nog steeds noodzakelijk: dit betekent dat binnen twee weken nadat de belastingaanslag betaald had moeten worden, de betalingsonmacht moet worden gemeld bij de Belastingdienst middels een speciaal daarvoor bestemd formulier.
 • De invorderings- en belastingrente wordt verlaagd tot 0,01%: dit percentage is gekozen omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is om het rentepercentage te verlagen tot 0%. De verlaging van de invorderingsrente wordt ingevoerd vanaf 23 maart 2020. De verlaging van de belastingrente wordt vanwege uitvoeringstechnische redenen pas ingevoerd vanaf 1 juni 2020. Hierop bestaat één uitzondering; de belastingrente voor de inkomstenbelasting wordt pas verlaagd vanaf 1 juli 2020.
 • De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel gelden niet bij uitstel tot 3 maanden: ondernemingen hoeven dus geen zekerheden te verstrekken of aan andere voorwaarden te voldoen. De voorwaarden waaronder uitstel van betaling voor meer dan 3 maanden wordt verleend zijn nog niet bekend. Wellicht dat hiervoor wel de gebruikelijke vereisten zoals het verstrekken van zekerheden gaan gelden.

Onze collega’s Elsbeth van Schoonhoven en Deanne Mertens kunnen helpen bij het aanvragen van uitstel van betaling voor belastingschulden.

3. Verlaging voorlopige aanslagen

Het coronavirus zal voor veel bedrijven tot gevolg hebben dat in 2020 een lager resultaat wordt behaald. Deze bedrijven kunnen verzoeken om een lagere voorlopige aanslag. Verzoeken hiertoe zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Onze relatiebeheerders kunnen helpen bij het verlagen van voorlopige aanslagen.

4. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zo snel mogelijk wordt een tijdelijke voorziening van 3 maanden ingevoerd voor zelfstandige ondernemers in financiële problemen. Het betreft enerzijds een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en anderzijds een lening voor bedrijfskapitaal.

Deze regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en zal worden uitgevoerd door gemeenten. Hierop zullen echter diverse vereenvoudigingen worden toegepast. Zo zal de toets op

levensvatbaarheid niet worden toegepast, vindt er geen vermogens- of partnertoets plaats, komt er een mogelijkheid voor uitstel van aflossingsverplichtingen voor leningen voor bedrijfskapitaal en wordt een lager rentepercentage op deze leningen in rekening gebracht.

Diverse aandachtspunten:

 • De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald: de hoogte is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand.
 • Inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt binnen 4 weken na aanvraag voor maximaal 3 maanden verstrekt: er kan met voorschotten worden gewerkt. Deze snelle procedure geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Onze relatiebeheerders kunnen de gebruikelijke ondersteuning bieden bij aanvragen op grond van de Bbz.

5. Noodloket

Voor ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen, komt er een tegemoetkoming. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Vereist is dat het een onderneming met een fysieke inrichting buiten het eigen huis betreft.

De tegemoetkoming betreft een gift van een eenmalig bedrag van € 4.000 voor een periode van 3 maanden. De exacte voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Onze relatiebeheerders kunnen helpen bij het verzoek om een tegemoetkoming.

6. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Ondernemingen die als gevolg van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een beroep doen op de verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB kan worden benut voor een overbruggingskrediet of voor verhoging van het bestaande rekening-courantkrediet. Hierdoor krijgen ondernemingen de beschikking over meer liquiditeiten. Deze regeling geldt voor ondernemingen tot 250 werknemers, mits de jaaromzet maximaal € 50 miljoen bedraagt of waarvan het balanstotaal maximaal € 43 miljoen bedraagt.

MKB-ondernemingen en (middel)grote ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen ook gebruik maken van de GO-regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt onder deze regeling 50% garantie op bankleningen en bankgaranties aan vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Vanwege het coronavirus zal het garantiebudget worden verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard en zal de maximale GO-faciliteit per onderneming worden verhoogd van € 50 miljoen tot € 150 miljoen.

Het aanvragen van een BMKB en GO loopt via geaccrediteerde financiers, ofwel de bank/kredietverstrekker. Zij zullen de aanmelding voor de BMKB en GO moeten indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Onze relatiebeheerders kunnen de gebruikelijke ondersteuning bieden bij het aanvragen van krediet.

7. Financiële ondersteuning Qredits

Qredits biedt financiering in de vorm van microkredieten aan startende ondernemers en het kleinbedrijf. Dit betreft leningen van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 aan ondernemers die voor de benodigde financiering niet bij de bank terecht kunnen. Deze stichting met ideëel doel zal met maximaal € 6 miljoen worden ondersteund zodat aflossingsverplichtingen kunnen worden uitgesteld en rentekorting kan worden verleend.

De openstelling geldt uitsluitend voor corona gerelateerde kredietaanvragen. Qredits zal hiervoor een adequate toets ontwikkelen. Het kabinet moet deze maatregel met de Europese Commissie bespreken, waarna deze direct geïmplementeerd kan worden door Qredits. Met deze maatregel verwacht Qredits 3.000 tot 6.000 onderneming te kunnen faciliteren om de huidige ongewisse economische malaise het hoofd te bieden.

Onze relatiebeheerders kunnen de gebruikelijke ondersteuning bieden bij het aanvragen van krediet.

8. Overige maatregelen

Het kabinet heeft diverse andere maatregelen aangekondigd. Ook deze zullen veelal nog verder uitgewerkt moeten worden. Hieronder geven wij een korte omschrijving van deze maatregelen.

 • WW-premiedifferentiatie: sinds 1 januari 2020 is een lage WW-premie verschuldigd voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.
  Als een werknemer met een vast contract meer dan 30% overwerkt in een kalenderjaar is alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Dit kan tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waarin als gevolg van het coronavirus veel wordt overgewerkt (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om dit onbedoelde effect weg te nemen. Daarnaast hebben werkgevers tot 1 juli 2020 (in plaats van 1 april 2020) de tijd om vaste arbeidsovereenkomsten op schrift te stellen om de lage WW-premie te kunnen toepassen.
 • Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL): voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke verruiming van de borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten.
 • Overleg Nederlandse gemeenten over lokale aanslagen: het Rijk is met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in overleg om (voorlopige) lokale aanslagen stop te zetten of al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan (voorlopige) aanslagen toeristenbelasting.
 • Uitstel heffing energiebelasting en/of heffing van Opslag Duurzame Energie: het kabinet onderzoekt hoe het uitstel van deze belastingen kan worden vormgegeven, waarbij het met name van belang is dat uitstel ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas.
 • Het kabinet werkt aan een regeling voor compensatie aan specifieke sectoren die door het coronavirus extra getroffen worden: hierbij kan worden gedacht aan de horeca en de reisbranche. Deze regeling zal ook nog moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie.
Lees verder

Actualiteiten

Verstegen accountants en adviseurs houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor het MKB en de publieke sector.

© 2020 Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. (KvK. nr. 23047365).

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze site staat.

Direct meer weten? (078) 648 15 55 of info@verstegenaccountants.nl Legal & privacy |

Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring

Concept en creatie: Only the Brave